Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/2014 i 70/2017), Skupština
saftey
.guru INSTITUTA ZA PROMICANJE KULTURE I SIGURNOSTI U PROMETU na sjednici održanoj
01. veljače 2019. godine, u Zagrebu, Sesvete, Pavla Lončara 12, donijela je
S T A T U T
saftey.guru INSTITUTA ZA PROMICANJE KULTURE I SIGURNOSTI U PROMETU
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Opće odredbe
(1) Ovim se Statutom uređuje:
naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku
sjedište udruge i teritorij djelovanja udruge
zastupanje
znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge
ciljevi udruge
područja djelovanja udruge sukladno ciljevima
ciljane skupine udruge
djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge
gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu
način osiguranja javnosti djelovanja udruge
uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova,
stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova
tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i
trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata
izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge
imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge
postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge
način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja
od značaja za udrugu „safety
.guru INSTITUT ZA PROMICANJE KULTURE I SIGURNOSTI U
PROMETU“.
(2) safety
.guru INSTITUT ZA PROMICANJE KULTURE I SIGURNOSTI U PROMETU je udruga
registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
(3) safety
.guru INSTITUT ZA PROMICANJE KULTURE I SIGURNOSTI U PROMETU je neprofitna
pravna osoba.
Članak 2.
Naziv safety.guru INSTITUT
(1) Naziv udruge je: safety.guru INSTITUT ZA PROMICANJE KULTURE I SIGURNOSTI U PROMETU.
(2) Skraćeni naziv udruge je: safety
.guru INSTITUT.
(3) Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: safety
.guru Institute for the promotion of traffic
culture and safety.
(4) Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: safety
.guru Institute.
Članak 3.
Sjedište i teritorij djelovanja safety.guru INSTITUT
(1) Sjedište safety.guru INSTITUTA je Zagreb, Sesvete, Pavla Lončara 12.
2
(4) Teritorij djelovanja safety
.guru INSTITUT je Republika Hrvatska.
(5) safety
.guru INSTITUT može djelovati i u inozemstvu, sukladno pravnom poretku pojedine
strane države.
Članak 4.
Predstavljanje i zastupanje safety.guru INSTITUTA
(1) Predsjednik i tajnik predstavljaju i zastupaju safety.guru INSTITUT. Skupština može ovlastiti i
druge osobe za predstavljanje i zastupanje udruge.
Članak 5.
Znak i pečat safety.guru INSTITUTA
(1) safety.guru institut ima znak. Znak safety.guru institut je: Znak safety.guru instituta su dva
obrisa ljudskog lica, jedan u crnoj, a drugi crvenoj boji. Ispod znaka ispisan je naziv safety
.guru
INSTITUT ZA PROMICANJE KULTURE U PROMETU. Safety.guru je ispisan crnim slovima, a riječ guru
je podebljana. Točka je kvadratnog oblika crvene boje. Tekst „institut za promicanje kulture i
sigurnosti u prometu“ pisan je velikim slovima.
(2) safety
.guru INSTITUT ima pečat. Pečat safety.guru INSTITUT u sredini ima znak safety.guru
INSTITUT, a po rubovima kružnice ispisano na hrvatskom i engleskom jeziku: INSTITUT ZA
PROMICANJE KULTURE I SIGURNOSTI U PROMETU.
II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE
DJELATNOSTI safety.guru INSTITUTA
Članak 6.
Ciljevi safety.guru INSTITUTA
(1) Ciljevi safety.guru INSTITUTA su:
stvaranje razvojnih ideja iz kulture i sigurnosti prometa
poticanje međunarodne suradnje o kulturi i sigurnosti u prometu
poticanje inovatorstva u prometnoj djelatnosti i srodnim industrijama
3
podizanje svjesnosti o kulturi i sigurnosti u prometu.
(2) Sukladno ciljevima, Udruga djeluje na području:
demokratske političke kulture
zaštite okoliša i prirode
obrazovanja, znanosti i istraživanja
međunarodne suradnje.
Članak 7.
Ciljane skupine satefy.guru INSTITUTA
Ciljane skupine safety.guru INSTITUTA su:
čovjek kao prometni dionik (pješak, biciklist, roler, motorist, vozač, profesionalni vozač,
putnik)
djeca, mladi i roditelji
učenici i studenti
osobe s invaliditetom i osobe starije životne dobi
policijski službenici, vatrogasci, hitna pomoć
inovatori i volonteri
odgojno-obrazovne ustanove i odgojno-obrazovni djelatnici te akademska zajednica
lokalna i regionalna samouprava te tijela državne uprave
mali i srednji poduzetnici i obrtnici, poslodavci i poslovne organizacije te sindikati
turistički djelatnici
ljubitelji životinja.
Članak 8.
Djelatnosti kojima se ostvaraju ciljevi satefy.guru INSTITUTA
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi safety.guru INSTITUTA:
organiziranje i sudjelovanje na seminarima i edukacijama o prometnim propisima i kulturi
kao preduvjetima prometne sigurnosti
organiziranje kulturnih manifestacija radi promicanja ciljeva Udruge
izdavačka i multimedijalna djelatnost iz područja kulture i sigurnosti u prometu
razvijanje projekata samostalno i u suradnji s obrazovnim i državnim institucijama te
ostalim zainteresiranim dionicima
razvoj međunarodne suradnje o kulturi i sigurnosti u prometu
razvoj međunarodne suradnje i međunarodnog prijateljstva iz područja kulture i sigurnosti
u prometu.
Članak 9.
Gospodarska djelatnost satefy.guru INSTITUTA
(1) Radi ostvarivanja ciljeva safety.guru INSTITUT će, sukladno posebnim propisima, obavljati
sljedeće gospodarske djelatnosti:
savjetodavne usluge s područja djelovanja Udruge
organiziranje predavanja, seminara i radionica s područja djelovanja Udruge
izdavačka djelatnost.
4
III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE
Članak 10.
Javnost rada satefy.guru INSTITUTA
Rad safety.guru INSTITUTA je javan. Javnost djelovanja safety.guru INSTITUTA osigurava se:
izvješćivanjem članova o radu na sjednicama
izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu
korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene
mreže i slično)
na druge odgovarajuće načine.
IV. ČLANSTVO U SAFETY.GURU INSTITUTU
Članak 11.
Članstvo safety.guru INSTITUTA
(1) Članom safety.guru INSTITUTA može postati svaka fizička koja je zainteresirana za rad u udruzi i
pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva udruge te prihvaća odredbe ovog Statuta.
(2) Članstvo može biti redovito i počasno.
(3) Redovitim članom smatra se član koji svojim aktivnim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i
zadaća safety
.guru INSTITUT.
(4) Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u redovito članstvo podnosi pisani
zahtjev. Predsjednik safety
.guru INSTITUTA odlučuje o prijemu u redovito članstvo te o tome
pismenim odgovorom u roku 14 dana od prijema zahtjeva izvještava zainteresiranu fizičku osobu.
(5) Članom safety
.guru INSTITUTA se postaje nakon donošenja odluke o prijemu u članstvu i
danom uplate članarine te upisom u popis članova safety
.guru INSTITUTA.
(6) Počasnim članom može postati svaka osoba koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih
ciljeva safety
.guru INSTITUTA.
(7) Počasnim članom postaje se temeljem odluke predsjednika safety
.guru INSTITUTA.
Članak 12.
Vođenje Popisa članova safety.guru INSTITUTA
(1) safety.guru INSTITUT vodi popis svojih članova.
(2) Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o:
osobnom imenu ili nazivu člana
osobnom identifikacijskom broju (OIB)
datumu rođenja
kategoriji članstva
datumu pristupanja Udruzi te
datumu prestanka članstva u Udruzi.
(3) Popis članova safety
.guru INSTITUTA dostupan je na uvid svim članovima safety.guru
INSTITUTA te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
(4) Popis članova vodi tajnik safety
.guru INSTITUTA.
Članak 13.
Prava, obveze i odgovornosti članova safety.guru INSTITUTA
(1) Prava, obveze i odgovornosti članova safety.guru INSTITUTA su:
aktivno sudjelovati u poslovima safety.guru INSTITUTA
5
birati i biti birani u tijela upravljana safety.guru INSTITUTA
biti informirani o aktivnostima safety.guru INSTITUTA
aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada safety.guru INSTITUTA
u obavljanju djelatnosti safety.guru INSTITUTA poštivati odredbe zakona i ovog Statuta
plaćati članarinu.
(2) Odluku o visini članarine donosi predsjednik safety
.guru INSTITUTA.
Članak 14.
Prestanak članstva u safety.guru INSTITUTA
Članstvo u safety.guru INSTITUTU prestaje:
prestankom postojanja safety.guru INSTITUTA
istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva predsjednika
safety
.guru INSTITUTA
usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred predsjednikom safety.guru
INSTITUTA, danom davanja izjave
isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti
isključenjem zbog neplaćanja članarine za prošlu godinu
smrću člana.
Članak 15.
Stegovna odgovornost članova safety.guru INSTITUTA
(1) Članovi safety.guru INSTITUTA preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i
drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata safety
.guru INSTITUTA.
(2) Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:
kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge
nepoštivanje odredaba Statuta
nepoštivanje odluka tijela upravljanja safety.guru INSTITUTA
neizvršavanje preuzetih obveza
nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta safety.guru INSTITUTA
nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom safety.guru INSTITUTA
narušavanje ugleda safety.guru INSTITUTA.
(3) Stegovna odgovornost članova safety
.guru INSTITUTA utvrđuje se u stegovnom postupku.
Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član safety
.guru INSTITUTA. Stegovni postupak vodi i
stegovne mjere izriče Predsjednik safety
.guru INSTITUTA.
(4) U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i
odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za safety
.guru INSTITUT. Stegovni postupak vodi se
sukladno odredbama ovog Statuta.
(5) Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
1. opomena, ili
2. isključenje iz Udruge.
(6) Član safety
.guru INSTITUTA kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz safety.guru
INSTITUTA ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu
Skupštini safety
.guru INSTITUTA. Skupština safety.guru INSTITUTA je dužna riješiti žalbu u roku 30
dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine safety
.guru INSTITUTA o isključenju je
konačna.
(7) Svaki član safety
.guru INSTITUTA ima pravo pisanim putem upozoriti predsjednika ili Skupštinu
safety
.guru INSTITUTA na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela
safety
.guru INSTITUTA. Svaki član safety.guru INSTITUTA ima pravo pismene pritužbe na rad
6
pojedinih članova ili tijela safety
.guru INSTITUTA. Na upozorenja i pritužbe člana Skupština
safety
.guru INSTITUTA je dužna odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.
V. TIJELA UPRAVLJANJA SAFETY.GURU INSTITUTA
Članak 17
Tijela upravljanja safety.guru INSTITUTA
(1) Članovi safety.guru INSTITUTA upravljaju neposredno na Skupštini i putem izabranih
predstavnika u tijelima upravljanja safety
.guru INSTITUTA.
(2) Tijela upravljanja safety
.guru INSTITUTA su:
Skupština
predsjednik
tajnik.
Članak 18.
Skupština safety.guru INSTITUTA
(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja safety.guru INSTITUTA.
(2) Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi safety
.guru INSTITUTA te predstavnik
pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako
unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.
(3) Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje
jednom godišnje, dok se izborna sjednica skupštine održava svake četiri godine.
(4) Sjednice Skupštine saziva i vodi predsjednik safety
.guru INSTITUTA na vlastitu inicijativu. U
odluci o sazivanju skupštine predsjednik safety
.guru INSTITUTA utvrđuje dnevni red sjednice, te
dan i mjesto održavanja sjednice.
(5) Predsjednik safety
.guru INSTITUTA je dužan sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje
1/3 članova. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red
sjednice.
(6) Ako predsjednik safety
.guru INSTITUTA ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od
dana dostave zahtjeva, predlagatelj će sazvati izvanrednu Skupštinu safety
.guru INSTITUTA.
Odluka o sazivanju izvanredne sjednice treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan
održavanja sjednice.
(7) U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje
upisana u Registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka
mandata tijelima udruge.
Članak 19.
Predsjedavanje Skupštinom safety.guru INSTITUTA
(1) Skupštini predsjedava, predsjednik safety.guru INSTITUTA, a u njegovoj nenazočnosti tajnik
safety
.guru INSTITUTA. U slučaju nenazočnosti predsjednika i tajnika safety.guru INSTITUTA,
Skupštini predsjedava osoba koju odredi Skupština javnim glasovanjem.
(2) O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i koji se trajno čuva u arhivi
safety
.guru INSTITUTA.
Članak 20.
Odlučivanje na Skupštini safety.guru INSTITUTA
(1) Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a
odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

7
(2) Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.
(3) Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima
glasa tajno.
Članak 21.
Odgovornost Skupštine safety.guru INSTITUTA
(1) Skupština safety.guru INSTITUTA:
usvaja Statut safety.guru INSTITUTA i njegove izmjene i dopune
bira i razrješava predsjednika
bira i razrješava tajnika
imenuje i opoziva likvidatora safety.guru INSTITUTA
odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za
prethodnu kalendarsku godinu
usvaja godišnje financijsko izvješće
odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i
raspodjeli preostale imovine safety
.guru INSTITUTA
donosi odluku o statusnim promjenama
odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela
safety
.guru INSTITUTA.
Članak 22.
Predsjednik safety.guru INSTITUTA
(1) Predsjednik safety.guru INSTITUTA kandidira se iz redova udruge, a bira ga i razrješava
Skupština safety
.guru INSTITUTA. Mandat predsjednika safety.guru INSTITUTA traje četiri godine.
(2) Predsjedniku safety
.guru INSTITUTA može prestati mandat prije isteka vremena na koje je
biran:
na vlastiti zahtjev
u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 3 mjeseci.
(3) U slučaju prestanka mandata predsjednika safety
.guru INSTITUTA prije isteka vremena na koje
je biran provodi se postupak izbora novog predsjednika za preostali dio mandata na izvanrednoj
sjednici Skupštine safety
.guru INSTITUTA. U slučaju opoziva predsjednika safety.guru INSTITUTA,
na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi predsjednik safety
.guru INSTITUTA za preostali dio
mandata.
(4) Predsjednik safety
.guru INSTITUTA:
predstavlja i zastupa safety.guru INSTITUTA
odgovara za zakonitost rada Udruge
vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine
odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine safety.guru INSTITUTA nadležnom uredu
koji vodi Registar udruga
sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun safety.guru INSTITUTA
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima safety.guru INSTITUTA
pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine safety.guru INSTITUTA
brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela
rukovodi radom Skupštine safety.guru INSTITUTA
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima safety.guru
INSTITUTA.
8
(5) Predsjednik safety
.guru INSTITUTA podnosi Izvješće o svom radu Skupštini. U slučaju
spriječenosti predsjednika safety
.guru INSTITUTA u svim poslovima zamjenjuje ga tajnik
safety
.guru INSTITUTA.
Članak 23.
Tajnik safety.guru INSTITUTA
(1) Tajnika safety.guru INSTITUTA bira Skupština safety.guru INSTITUTA iz redova članova udruge.
Tajnika safety
.guru INSTITUTA Skupština bira i imenuje na mandat od četiri godine za obavljanje
stručno-administrativnih poslova safety
.guru INSTITUTA.
(2) Tajnik safety
.guru INSTITUTA vodi popis članova safety.guru INSTITUTA.
VI. UDRUŽIVANJE SAFETY.GURU INSTITUTA
Članak 24.
Udruživanje safety.guru INSTITUTA u druge asocijacije
(1) safety.guru INSTITUT se može udružiti u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i
učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.
(2) Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština safety
.guru INSTITUTA na prijedlog
predsjednika safety
.guru INSTITUTA.
VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM SAFETY.GURU INSTITUTA
Članak 25.
Imovina safety.guru INSTITUTA
(1) Imovinu safety.guru INSTITUTA čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina,
dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti
kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno članku 31. Zakona,
financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva
stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.
(2) safety
.guru INSTITUT raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje
djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.
(3) O raspolaganju imovinom odlučuje predsjednik safety
.guru INSTITUTA.
VIII. PRESTANAK POSTOJANJA I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA
SAFETY
.GURU INSTITUT
Članak 26.
Prestanak postojanja safety.guru INSTITUTA
(1) safety.guru INSTITUT prestaje postojati:
odlukom Skupštine safety.guru INSTITUTA o prestanku Udruge
odlukom Skupštine safety.guru INSTITUTA o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom
udrugom, podjelom udruge razdvajanjem
u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
(2) Odluke Skupštine safety
.guru INSTITUTA iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom
većinom svih članova safety
.guru INSTITUTA.
9
Članak 27.
Likvidator safety.guru INSTITUTA
(1) Likvidator zastupa safety.guru INSTITUTA u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog
postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja
postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.
(2) Likvidatora imenuje i opoziva Skupština safety
.guru INSTITUTA.
(3) U slučaju prestanka postojanja safety
.guru INSTITUTA, imovina se, nakon namirenja vjerovnika
i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju
iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine safety
.guru INSTITUTA.
(4) U slučaju da da se iz bilo kojeg razloga Skupština safety
.guru INSTITUTA ne može sastati i
donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Zagreb.
IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR SAFETY.GURU INSTITUT
Članak 27.
Rješavanje sporova i sukoba u safety.guru INSTITUTU
(1) Ako postoji spor između članova safety.guru INSTITUTA koji otežava ili onemogućava rad te se
ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi safety
.guru INSTITUTA dužni su
pokušati taj spor riješiti mirenjem pred Skupštinom.
(2) Ako postupak mirenja ne uspije, članovi safety
.guru INSTITUTA spor rješavaju pred mjesno
nadležnim općinskim sudom.
(3) Članovi safety
.guru INSTITUTA u svim poslovima od interesa i značaja za safety.guru INSTITUTA
moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu
vjerodostojnost i vjerodostojnost safety
.guru INSTITUTA.
(4) U obavljanju djelatnosti safety
.guru INSTITUTA članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati
iznad interesa safety
.guru INSTITUTA.
(5) U slučaju da su privatni interesi člana safety
.guru INSTITUTA u suprotnosti s interesom
safety
.guru INSTITUTA ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana u
obavljanju djelatnosti safety
.guru INSTITUTA, član safety.guru INSTITUTA koji se zatekne u sukobu
interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Predsjednika i, ako je moguće, izuzeti se od
daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.
(6) U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član safety
.guru INSTITUTA može
zatražiti mišljenje predsjednika safety
.guru INSTITUTA.
(7) U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa predsjednik safety
.guru INSTITUTA dužan je
razriješiti ga tako da zaštiti interes safety
.guru INSTITUTA.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28.
Prijelazne odredbe
(1) Statut safety.guru INSTITUTA odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom
glasova ukupnog broja redovnih članova safety
.guru INSTITUTA nakon provedene rasprave.
Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova safety
.guru
INSTITUTA. Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku predsjedniku
safety
.guru INSTITUTA koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće
sjednice Skupštine. Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka
Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

10
Članak 29.
Završne odredbe
(1) Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština safety.guru INSTITUTA.
(2) Tumačenje drugih akata daje predsjednik safety
.guru INSTITUTA.
(3) O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje
Skupština safety
.guru INSTITUTA.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
U Zagrebu, 01. veljače 2019.
PREDSJEDNICA saftey.guru INSTITUTA:
___________________________